Algemene info

Cybersenioren Duffel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.
Met deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze leden. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Cybersenioren Duffel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval als Cybersenioren Duffel verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Heeft u na het doornemen van onze privacy verklaring of in algemenere zin daar vragen over of wenst u hierover contact met ons op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Cybersenioren Duffel
t.a.v. Peter Somers
Merelstraat 13
2570 Duffel
Peter Somers
0471 93 68 44

Persoonsgegevens leden

Uw persoonsgegevens als lid van Cybersenioren Duffel worden op contractuele basis van uw lidmaatschap verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Cybersenioren;
 • het versturen van felicitaties, nieuwsbrieven en uitnodigingen zodat u op de hoogte bent en blijft van het nieuws en de activiteiten van Cybersenioren Duffel.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail ;
 • Persoonlijke kenmerken : geboortedatum.

Extra persoonsgegevens bestuursleden

Uw persoonsgegevens als bestuurslid worden op contractuele basis van het lidmaatschap en gerechtvaardigd belang door Cybersenioren Duffel doorgegeven ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • lidmaatschap bij FedOS vzw: het in orde brengen van de jaarlijkse clubadministratie;
 • lidmaatschap bij FedOS vzw: communicatie vanuit FedOS vzw via nieuwsbrief, mail en
  tijdschrift;
 • indien het wettelijk is voorzien voor de aanvraag van subsidies bij de lokale of regionale
  overheden;
 • voor de contacten met leveranciers van producten.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij alleen aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
De volgende persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze koepel FedOS vzw: persoonlijke identiteitsgegevens bestuursleden : naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail.
De volgende persoonsgegevens van de bestuursleden worden bij aanvraag van subsidie doorgegeven aan het gemeentebestuur van Duffel: naam, voornaam, mailadres, telefoonnummer.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Cybersenioren Duffel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Persoonsgegevens worden bijgehouden tot maximaal 1 jaar na lidmaatschap.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen (bestuursleden en lesgevers) die namens Cybersenioren Duffel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten als lid

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u, direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een geschreven en ondertekende klacht in te dienen bij

Privacy Commissie
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.